Satellite view of Florida
Print Friendly, PDF & Email

Satellite view of Florida. By NASA [Public domain], via Wikimedia Commons.